DEVA PARTİSİ:‘Kötü yönetim yüzünden ülkemiz ithalata bağımlı’

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir:‘Gelecekteki olası sağlık sorunlardan Halkı GDO’ya mahkum eden bu iktidar sorumludur’

1398 kez okundu.
DEVA PARTİSİ:‘Kötü yönetim yüzünden ülkemiz ithalata bağımlı’

DEVA PARTİSİ: ‘Gelecekteki olası sağlık sorunlardan halkı GDO’ya mahkum eden bu iktidar sorumludur’ 

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Tarım Bakanlığı’na bağlı Biyogüvenlik Kurulu’nun GDO’lu bazı ithal soya ve mısır çeşitlerinin 10 yıl süreyle hayvan yemi olarak kullanılmasına izin veren kararını eleştirdi. GDO’lu ürünlerin insan sağlığına etkisinin hâlen bilinmezlik olduğunu vurgulayan Aydemir, kötü yönetimin Türkiye’yi üretmeyen, dışa bağımlı bir ülke hâline getirdiğini, halkı GDO’lu ürün tüketmeye mahkum ettiğini vurguladı.
DEVA Partisi Sektörel Politikalar BaşkanıBirol Aydemir, Tarım Bakanlığı’na bağlı Biyogüvenlik Kurulu’nun genetiği değiştirilmiş (GDO’lu) bazı soya fasulyesi ve mısır çeşitlerinin hayvansal yem amaçlı ithalatına 10 yıl süreyle izin vermesine ilişkin açıklamada bulundu. 

Yemin yüzde 45’i ithal, GDO’lu ithal ürün adedi 39

Ülkemizde üretilen yem miktarının yeterli olmaması nedeniyle hayvan yemininyaklaşık yüzde 45’ini ithal ettiğimizi belirten Aydemir, son dönemde Biyogüvenlik Kurulu kararlarıyla ithal edilerek kullanımına izin verilen GDO’lu ürün sayısının 39’a ulaştığını ve bu ürünlerin 36 adedinin (13 soya, 23 mısır) yem sanayinde kullanıldığını vurguladı.

‘Kötü yönetim yüzünden ülkemiz ithalata bağımlı’

Birol Aydemir şunları ifade etti: “Ülkemizde GDO’lu ürünlerin ekilmesi, üretilmesi ve insan gıdasında kullanılması kesinlikle yasaklanmış olmasına rağmen, bizzat Tarım Bakanlığı tarafından yapılan denetimler durumun aksi ve vahim olduğunu göstermektedir. Ülkemiz tarım alanlarının coğrafi durumu, her geçen yıl artan genç nüfusumuz ve buna ek olarak kötü yönetim sonucu tarım politikalarının yetersiz ve öngörülemez olması soya fasulyesi ve mısır gibi bazı tarım ürünlerinde ithalata bağımlı hale gelmemize neden olmuştur.Buna karşın tüketicilerin çok hassas olduğu GDO konusunda bilimsellikten uzak, temelsiz ve popülist fikirler konunun taraflarını kutuplaştırarak süreci çözümsüzlüğe itmektedir.”

‘Uzun vadedeki sonuçları tam bir bilinmezlik’

Aydemir ayrıca tarımda kullanılan GDO’lu tohumlar ve bu tohumların uzun vadede nasıl sonuçlara sebep olacağının bilinmemesine ilişkin şunları söyledi:

“Dünya tarımsal üretimi ve ticaretinde yüksek verimli GDO’lu ürünlerin payının artıyor olmasından dolayı GDO’lu ürünler bir gerçeklik olarak karşımızdadır. Ülkemizde sadece mısır ve soya fasulyesi için ithalat izni bulunurken; şeker pancarı, pirinç, kanola ve pamuk gibi tarım ürünlerinde de GDO’lu tohumlar dünya genelinde kullanılmaktadır. Ancak tarım ilaçlarının kullanımını azaltan ve verimlilik sağlayan GDO’lu tohumların uzun vadede nasıl sonuçlara sebep olacağı yapılan araştırmalara rağmen henüz tam anlamıyla bir bilinmezlik içindedir.”

10 çözüm önerisi

Birol Aydemir GDO’lu ürünlerin hayvancılık ve tarım sektörlerindeki kullanımına son verilmesine ilişkin DEVA Partisi’nin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

1.Ülkemizintarımsalüretimkapasitesininartırılarakhayvansalüretimiçinvazgeçilmezolan soya fasulyesi ve mısırtürevleriiçindışabağımlıGDO’luithalhammaddeyerineyerliüretimGDO’suzhammaddeüretimiyaygınlaştırılmalıdır.
2.Uzunvadeli ve sürdürülebilirpolitikalaruygulayarakhayvancılıksektörününtüketiciler de dahiltümpaydaşlarınınöncelikleridikkatealınaraksağlıklıarz ve talepdengesioluşturulmalıdır.
3.Cumhurbaşkanlığıtarafında OHAL dönemindeçıkarılan KHK ile yapısıdeğiştirilenBiyogüvenlikKurulu’nunsiyasibaskılardan ve önyargılardanuzak, bilimtemelliyapısı bir an öncetesisedilmelidir.
4.TarımBakanlığıizlenebilirlikkonusundakırtasiyeyüküoluşturanverimsizuygulamalarınısonlandırmalıbununyerineetkili ve verimlidenetimmekanizmalarıkurulmalıdır.
5.Verilecekithalizinmiktarı ve ithalatyapılacakdönemülkedekihayvanyemipiyasasınıolumsuzetkilemeyecekşekildeolmalıdır. 
6.İthalatizniverilecekkotamiktarı, hayvanyemitalebioranı ilesınırlandırılmalıdır.
7.Üniversiteler ile işbirliğinegidilerek GDO konusundayapılançalışmalarteşvikedilmeli, yurt dışıgelişmeleriizlenmedir. 
8.GDO konusundahassasiyetiyüksekolan AB ülkelerininyasalmevzuatıyakındanincelenmeli ve sektörpaydaşlarınıntalepleri AB normlarıdikkatealınarakkarşılanmalıdır. 
9.TüketicilerintercihleriniyapabilmesiiçinAlmanya, Fransa, Lüksemburg ve AvusturyagibiAvrupaBirliğiülkelerindegörüldüğüüzere, üreticilerinürünlerinüzerinegenetiğideğiştirilmişyem ile beslenmemişhayvanlardaneldeedildiğinedairibare ve logolarkullanmasıuygulamasınabaşlanmalıdır.
10.GDO konusundakamuoyuşeffaf ve tarafsız bir şekildebilgilendirilmeli, fayda/zararanalizlerininuzmanlartarafındanrasyonel bir şekildetartışılmasınaolanaksağlanmalıdır.”

 

DEVA PARTİSİ ‘Gelecekteki olası sağlık sorunlardan halkı GDO’ya mahkum eden bu iktidar sorumludur’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mısır’da tren raydan çıktı: En az 97 yaralı
Mısır’da tren raydan çıktı: En az 97 yaralı
Destek 8 Milyon TL’yi Aştı!
Destek 8 Milyon TL’yi Aştı!